Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten uitgevoerd door SubAdvies BV – laatst gewijzigd op 5 april 2019;

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen SubAdvies BV, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56459181, en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Grondslag offertes

Offertes van SubAdvies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. SubAdvies zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die SubAdvies nodig heeft. Als SubAdvies daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie een werkruimte met desgewenst, een internetaansluiting.

 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of door SubAdvies geschiedt uitsluitend in onderling overleg. SubAdvies accepteert geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden bij de opdrachtgever worden uitgevoerd. Onder ‘derden’ wordt verstaan: alle specialist(en) die in het kader van de opdracht worden ingezet en die géén werknemer zijn van SubAdvies. De door SubAdvies ingeschakelde derde(n) (hierna ook: “specialist” of “specialisten”) kan/kunnen deze voorwaarden tevens jegens de opdrachtgever inroepen.

 1. Personeel

SubAdvies kan in overleg met de opdrachtgever de in te zetten specialist(en) of de samenstelling van het project- of adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team of de specialist(en) kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met SubAdvies plaatsvinden.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven staat dit in de offerte aangegeven.

 1. Betalingsvoorwaarden

Met betrekking tot de betalingsvoorwaarden staat dit in de offerte aangegeven.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

Indien de opdrachtgever het niet eens is met een factuur dan wel eindafrekening dient hij dit binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan SubAdvies hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van 30 dagen reageert, wordt de factuur dan wel eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd en de opdracht te zijn afgesloten.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Met betrekking tot tussentijdse beëindiging van de opdracht staat dit in de offerte aangegeven.

 1. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van SubAdvies dan wel de door haar ingezette specialist(en). Openbaarmaking of anderszins gebruikmaken, daaronder tevens doch niet uitsluitend begrepen het aan derden ter beschikkingstellen van de intellectuele eigendomsrechten van SubAdvies dan wel de door haar ingezette specialist(en) kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SubAdvies. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht lopende de opdracht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het eindproduct is, tenzij anders is overeengekomen, het eigendom van de opdrachtgever.

 1. Vertrouwelijkheid

SubAdvies en de door SubAdvies ter beschikking gestelde specialist(en) zijn verplicht tot geheimhouding van alle niet-openbare informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SubAdvies aan derden geen mededeling doen over de aanpak van SubAdvies, haar werkwijze en functioneren.

 1. Aansprakelijkheid

SubAdvies is enkel aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door SubAdvies van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het inzetten van een specialist(en) voor het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen door SubAdvies wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat SubAdvies voor de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt verder een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen drie maanden na de datering van de eindfactuur te zijn ingediend. Ingeschakelde derden van SubAdvies kunnen zich tevens beroepen op deze beperking van de aansprakelijkheid.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO