Loonsancties, een dure grap.

Op 30 augustus kondigde het UWV aan dat de menselijke maat terug is bij het UWV. Hierin stond het volgende:

Werkgevers die eigen risicodrager voor de WGA zijn, betalen de WGA-uitkering voor mensen die vanuit een dienstbetrekking met deze werkgever een WGA-uitkering toegekend krijgen.

Daar heeft deze werkgever bewust voor gekozen. Dat is zolang de werknemer ook echt gekeurd wordt volgens de wettelijke eisen. Dat wil zeggen dat een verzekeringsarts en Arbeidsdeskundige van het UWV deze werknemer hebben beoordeeld en vastgesteld dat er een WGA recht is.

Nu heeft het UWV zoals we allemaal weten een behoorlijke achterstand in keuringen. Niet de schuld van het UWV zelf maar de politiek heeft het UWV beperkt en het UWV moet roeien met de riemen die ze heeft.

Dat valt te begrijpen maar wat het UWV dan vervolgens doet ten opzichte van eigen risicodragers WGA valt niet begrijpen. Zonder enig onderzoek wordt het voorschot dat de werknemer standaard van het UWV krijgt, 1 op 1 aan die werkgever doorbelast, hij moet direct betalen.

Wet Verbetering Poortwachter
Werkgevers met zieke werknemers, maar ook ex-werkgevers die eigen risicodrager voor de Ziektewet zijn, moeten hun (ex) werknemers gedurende de eerste 2 ziektejaren begeleiden conform de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De wet is bedoeld om zoveel mogelijk instroom in de WIA te voorkomen en er staan stappen in beschreven die werkgever én werknemer verplicht moeten volgen. 

Het doel is om iemand weer (voldoende) loonwaardig aan de slag te krijgen. Eerst wordt gekeken of het haalbaar is om terug te keren naar het bestaande werk bij de huidige werkgever (het zogenaamde spoor 1). Als dat niet kan, dan wordt gekeken naar werk buiten de huidige werkgever (het zogenaamde spoor 2). In onderstaande link geeft het UWV aan wat er moet gebeuren en wanneer dat moet gebeuren in de eerste twee ziektejaren:

Stappenplan bij ziekte werknemer 

Het is aan te bevelen om vanaf week 8 elke zes weken contact op te nemen met de zieke werknemer, tenzij duidelijk is dat er tijdlang geen herstel te verwachten is. In ieder geval dient dit door de casemanager gedaan te worden en, desgewenst, ook door de bedrijfsarts om het plan van aanpak actueel te houden en, waar nodig, bij te stellen. Contact wordt vaak als positief ervaren, ook (of misschien juist) als herstel niet snel plaats vindt. 

Loonsanctie
Lopen de eerste twee ziektejaren ten einde, dan vraagt de werknemer zelf een WIA-uitkering aan. Het UWV beoordeelt deze aanvraag op de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV is streng in deze beoordeling. Aan de hand van de Werkwijzer Poortwachter gaat zij na of werkgever en werknemer er voldoende hebben gedaan aan re-integratie.  Is er niet voldoende gedaan aan re-integratie, dan legt het UWV loonsanctie op. Gevolg van deze loonsanctie? U moet het derde ziektejaar doorbetalen. 

Let op! Het besluit moet uiterlijk de dag vóór het einde van de wachttijd verzonden zijn door het UWV, anders mag er geen sanctie meer worden opgelegd. Let extra op de datum waarop u een beslissing ontvangt, deze moet eigenlijk de dag na het einde van de wachttijd ontvangen zijn. Als dat later is, is het de vraag of het UWV de beslissing wel op tijd kenbaar heeft gemaakt en is dat via bezwaar aan te vechten. 

In bezwaar gaan?
Bent u het niet eens met de gronden waarop het UWV een sanctie oplegt? Dan kunt u in bezwaar gaan. Ook het UWV moet een goede onderbouwing leveren wanneer u stelt dat zij iets niet goed heeft gedaan. Dat dit niet altijd gebeurt, kunt u lezen via de volgende link:

Loonsanctie onterecht opgelegd

Bedenk dat een fout oordeel van de Arbodienst u toch wordt toegerekend en ook wanneer de werknemer volgens UWV niet heeft meegewerkt, dan wordt het u verweten wanneer u daar geen sancties voor heeft opgelegd aan de werknemer.

Bekorting aanvragen
Of u nu wel of niet in bezwaar gaat: probeer in ieder geval zo snel mogelijk alsnog datgene te doen wat het UWV van u verwacht (wat dat is,  moeten ze in de beslissing ook uitdrukkelijk aangeven). Wanneer u denkt dat gedaan te hebben, dan vraagt u bekorting aan bij UWV. UWV moet dan binnen 3 weken op uw verzoek reageren en geeft het UWV u gelijk, dan eindigt de sanctie 9 weken na die beslissing. Is het UWV later dan 3 weken na uw aanvraag en krijgt u gelijk, dan eindigt de sanctie net zoveel weken eerder dan de normale 9 weken. Hoeveel eerder is afhankelijk van de periode dat het UWV te laat was met haar beslissing. 

Conclusie

Wees tijdens de eerste twee ziektejaren niet bang om vragen te stellen. Controleer of de adviezen van de bedrijfsarts naar uw idee juist zijn, kijk of de werknemer voldoende doet aan zijn re-integratie en spreek hem/haar daar desnoods op aan. Indien nodig legt u sancties op aan de werknemer. 

Krijgt u een loonsanctie? Controleer de datum van ontvangst en de datum die het UWV noemt in de beslissing om na te gaan of het UWV op tijd is met de beschikking. Bent u het niet eens met de loonsanctie, dan gaat u in bezwaar. Maar let op, herstel ook de fouten als u niet in bezwaar gaat en vraag bekorting van de loonsanctie. 

Heeft u vragen of wilt u hulp bij loonsanctie? Neem dan contact op met SubAdvies, wij helpen u graag verder. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SubAdvies!

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de SubAdvies update.

Contact

Ontdek ons en neem contact met ons op. Wij vertellen jouw collega’s graag wat SubAdvies voor jullie organisatie kan betekenen.

Support en Advies
Ons team staat voor je klaar!

info@subadvies.nl
050 211 1908

SubAdvies - Wij combineren data, IT & kennis om waarde te creëren voor organisaties binnen de Sociale Zekerheid.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
ShieldPRO