Werkhervattingskas, hoe zit het

22 november 2022

De Werkhervattingskas, hoe zit het ook alweer?

In dit artikel leggen wij het puntsgewijs aan je uit!

1. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Alle werkgevers betalen een basispremie Aof. Ongeacht of je een eigenrisicodrager bent of niet. Voor 2023 is de premie voor grote werkgevers 7,11% en voor kleine werkgevers 5,46%. Uit het Aof worden onder andere WGA-uitkeringen betaald die langer dan 10 jaar doorlopen, maar ook de nog lopende WAO-uitkeringen, WAZO-uitkeringen en de no-risk uitkeringen (arbeidsgehandicapten, orgaandonoren en zieke medewerkers ten gevolge van zwangerschap) waar werkgevers niet voor hoeven op te draaien. 

Let op: vanaf 1 oktober 2022 wordt aan 60-plussers die op of na 1 oktober 2022 twee jaar ziek zijn geweest, een volledige WGA-uitkering toegekend zonder keuring (tenzij je als werkgever en/of werknemer zelf wél een keuring eist). Vooralsnog tot eind 2023, maar het kan zomaar langer gaan duren. Die uitkering gaat hoogstwaarschijnlijk uit het Aof worden bekostigd.

In 2024 zal dus de Aof-premie waarschijnlijk stijgen omdat over 2022 (gedurende drie maanden) bijna iedere 60-plusser zomaar een WGA-uitkering krijgt. Over 2025 zal de Aof-premie waarschijnlijk nog meer stijgen omdat over heel 2023 bijna iedere 60-plusser een WGA-uitkering krijgt. De Minister zegt weliswaar in een brief over deze materie heel tactisch: de premie Aof zal niet stijgen. Maar dat is echt de vraag. Mogelijk worden er dan wat rekentrucjes toegepast, maar deze groep mensen houdt 7 jaar lang recht op de WGA.

2. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 

Werkgevers die de WGA en/of Ziektewet door het UWV laten uitvoeren, betalen naast de premie Aof, de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Eigenrisicodragers betalen deze premie niet. De gedifferentieerde premie Whk is afhankelijk van de loonsom en de uitkeringslast van de werkgever, tenzij het “kleine werkgevers” zijn. Kleine werkgevers betalen namelijk altijd de vaste sectorpremie.

Werkgevers die voor de gedifferentieerde premie Whk verzekerd zijn bij het UWV (publieke verzekering) hebben als groot nadeel dat de re-integratie inspanning of de herbeoordeling door het UWV richting de personen die een WGA- of Ziektewet-uitkering ontvangen vrij beperkt is. Anders gezegd: er wordt niet alles op alles gezet om deze mensen snel weer te laten re-integreren. 

Feit: Gemiddeld zit iemand 6 jaar in de WGA bij het UWV. Bij eigenrisicodragers is dit gemiddeld maar 4 jaar. Dat is een groot verschil! En de 60-plussers die we hierboven noemden, zullen hoogstwaarschijnlijk tot de AOW-leeftijd niet meer herbeoordeeld en/of gere-integreerd worden.

Het “voordeel” van werkgevers die verzekerd zijn bij het UWV is wel dat de premie Whk (WGA en Ziektewet) een maximum kent. In tijden van Corona kan dat prettig zijn, omdat je als werkgever weet waar je (maximaal) aan toe bent. 

Als eigenrisicodrager is de werkgever namelijk wél ongemaximeerd voor alle uitkeringen en re-integratiekosten aansprakelijk. Tenzij hij zich verzekerd heeft (private verzekering), maar dan zal bij een hoge schadelast de premie vanzelf ook aardig verhoogd gaan worden.

Werkgevers die kiezen om de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar zelf te betalen (eigenrisicodragers voor de WGA), betalen behalve de Aof-premie geen andere premies. Zij betalen zoals gezegd natuurlijk wel de kosten van WGA-uitkeringen van hun personeel in de eerste 10 jaren WGA en de re-integratiekosten. Die lasten kunnen zij eventueel verzekeren. En mogelijk gaan ze via het Aof ook meebetalen aan de voornoemde 60+ groep.

3. Ontvangst van de Whk beschikking

Elk jaar krijgen werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn eind november de zogenaamde Whk-beschikking voor de WGA en/of Ziektewet-uitkeringen voor het jaar daarop. Het is aan te raden om deze premie goed te controleren, omdat er regelmatig onterecht kosten aan werkgevers worden toegerekend. Deze onterechte kosten kunnen, mits op tijd geconstateerd, teruggevorderd worden bij de Belastingdienst.

Geen idee waar je moet beginnen?

SubAdvies doet de controle én vordert jullie onterecht afgedragen premies terug. Mail ons jouw beschikking en wij gaan voor je aan de slag! 

4. Invloed van de loonsom op de premie Whk

Voor de bepaling van de premie Whk, wordt er onderscheid gemaakt naar grootte van de werkgever. 

 

 • Kleine werkgever

  Loonsom van < 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland.
  De grens klein/middelgroot bedraagt 25 x € 36.200 = € 905.000

 • Middelgrote werkgever

  Loonsom  25 en < 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer.
  De grens middelgroot/groot bedraagt 100 x € 36.200 = € 3.620.000

 • Grote werkgever

  Loonsom > 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon.
  Vanaf € 3.620.000

Bij de berekening van de gedifferentieerde premie voor een werkgever is in eerste instantie de werkgeversgrootte leidend:

Gedifferentieerde premie kleine werkgevers (loonsom tot € 905.000):

De premie wordt vastgesteld op grond van de sectorale premie. Dit is een vast gegeven en de individuele schadelast van de uitkering die een werknemer ontvangt heeft hier geen invloed op. 

Gedifferentieerde premie middelgrote werkgevers (€ 905.000 tot € 3.620.000): 

De premie wordt vastgesteld op grond van een wegingsfactor x de individuele premie + (1-wegingsfactor) x sectorale premie.
Hierbij geldt als wegingsfactor = (loonsom werkgever – Loonsomgrens klein/middel) / (Loonsomgrens middel/groot – Loonsomgrens klein/middel). Stel dat de loonsom € 3.240.000 is (dat is ongeveer 10% lager dan de grens middelgroot-groot), dan telt de uitkering die een individuele werknemer ontvangt voor ongeveer 90% mee in de berekening. De sectorpremie van deze werkgever telt voor ongeveer 10% mee in die premieberekening.

Gedifferentieerde premie grote werkgevers (vanaf € 3.620.000):

De premie wordt vastgesteld op grond van de individuele premie.

5. Invloed van de uitkeringslasten op de premie Whk (t-2 principe)

Ben je als werkgever geen eigenrisicodrager, dan legt het UWV de rekening 2 jaar ná het jaar waarin de uitkering plaatsvond bij de werkgever neer in de vorm van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, die bestaat uit een WGA en/of Ziektewetpremie. 

Voor de premievaststelling van jaar ’t’ wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtige loon in het jaar t-2. Dit betekent dat het UWV bij de premievaststelling van het jaar 2023 kijkt naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2021. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het CPB. In 2021 steeg het premieplichtige loon naar €36.200.

Een voorbeeld:
Als een werknemer op 3 januari 2019 ziek wordt en per 1 januari 2021 een WGA-uitkering ontvangt, dan komt op de Whk-beslissing van 2021 en 2022 de Ziektewet-uitkeringslast over 2019 en 2020 terug. De WGA-uitkeringslast in 2021 van de werknemer van het voorbeeld komt terug op de Whk-beslissing van 2023.

6. Tot slot: Hoe wordt de WGA en ZW gefinancierd?

Eerste 10 jaar:

  • Publiek verzekerde werkgever: basispremie Aof en Whk premie WGA en/of Ziektewet (heeft een gemaximeerde premie).
  • Eigenrisicodragende werkgever: betaalt alleen basispremie Aof en betaalt alle uitkerings- en uitvoeringslasten WGA en/of Ziektewet zelf (in tijd van Corona een onoverzichtelijk risico), of herverzekert deze (private verzekering).
Conclusie en aanbevelingen

In feite zijn de arbeidsongeschiktheidslasten bijna de enige lasten in de loonsom-sfeer die een werkgever enigszins kan controleren en beïnvloeden. Goede verzuimbeheersing en monitoring van ziekte tijdens het dienstverband is de eerste essentiële eis daartoe, evenals de uitvraag bij indiensttreding over een eventuele no-risk status. Ook de controle van de Whk beschikking en daarna het monitoren gedurende de eerste 10 jaren WGA zijn van essentieel belang. Tot slot is het belangrijk om bij ziekmelding in de gaten te houden of daar mogelijk regres, ziek door zwangerschap of bevalling, of orgaandonatie speelt. Uitkeringen die op die basis plaatsvonden, mogen niet in de premie Whk aan de werkgever worden doorberekend. 

SubAdvies ondersteunt in deze processen door haar grondige Whk controle en haar Bezwaar & Beroep dienstverlening. Meer weten? Neem vooral contact met ons op!

Met dank aan: Lex van den Heuvel

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de SubAdvies update.

Contact

Ontdek ons en neem contact met ons op. Wij vertellen jouw collega’s graag wat SubAdvies voor jullie organisatie kan betekenen.

Support en Advies
Ons team staat voor je klaar!

info@subadvies.nl
050 211 1908

SubAdvies - Wij combineren data, IT & kennis om waarde te creëren voor organisaties binnen de Sociale Zekerheid.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO