Arbodienst

Een arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

De kerntaak van arbodienst is werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Bij de uitvoering van deze taken zijn een viertal deskundigen betrokken: bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeid- en organisatiedeskundige. 

De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar een werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

*arbeidsomstandigheden

*verzuimbegeleiding

*re-integratiebegeleiding

* risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wet verbetering poortwachter

Als werkgever ben je samen met de werknemer en de arbodienst verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de Wet verbetering poortwachter. Deze drie partijen moeten gezamenlijk er voor zorgen dat de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk gaat. Als de werkgever zich niet houdt aan de stappen uit de Wet verbetering poortwachter dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. 

Minimaal een basiscontract

Een arbodienst wordt door de werkgever betaald, maar is zelfstandig en onafhankelijk. Werkgevers kunnen ervoor kiezen de arbodienstverlening in eigen beheer te nemen of bij een verzekeraar onder te brengen. Er bestaan externe en interne arbodiensten. Wel is het sinds juli 2017 voor elke werkgever in Nederland verplicht om minimaal een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Zelfs als je slechts één werknemer in dienst hebt met een 0-urencontract. 

In het basiscontract staat beschreven welke dienstverlening een organisatie bij een arbodienstverlener afneemt. In de basis dient elke organisatie een contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst of met een BIG Geregistreerde bedrijfsarts.

Vangnetregeling

Werkgevers kunnen de volledige deskundige ondersteuning inkopen bij een gecertificeerde arbodienst, dat heet de vangnetregeling. De Arbodienst beschikt altijd over de vier kerndeskundigen die deze wettelijke taken mogen uitvoeren. Sinds de invoering van de maatwerkregeling mag de werkgever echter ook kiezen voor een alternatief: hij kan zelf de kerndeskundigen kiezen die hij nodig heeft. Een werkgever kan enkel kiezen voor de maatwerkregeling als de organisatie een OR heeft. Zo niet, dan valt de werkgever automatisch onder de vangnetregeling en ben je wettelijk verplicht om een Basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. 

Sinds juli 2018 controleert de inspectiedienst SZW actief of organisaties zich aan deze verplichting houden. Heb je geen basiscontract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts? Dan riskeer je bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van € 1.500,-. 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO