Code soort inkomstenverhouding

De Belastingdienst verzoekt werkgevers om in de aangifte loonheffingen een code soort inkomstenverhouding aan te geven.

Deze code wordt gebruikt als aanduiding van het soort inkomstenverhouding per medewerker per tijdvak. Alle werkgevers dienen deze gegevens aan te leveren volgens een vast formaat welke door de software wordt gebruikt bij het aanmaken van de aangifte loonheffingen. 

In de aangifte loonheffingen wordt het soort inkomstenverhouding aangeduid middels een code. Onderstaand tref je de meest voorkomende codes inclusief betekenis: 

 • 15: Loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17
 • 31: Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
In de aangifte loonheffingen worden de volgende coderingen in 2022 ook door de Belastingdienst geaccepteerd:
 • 11: Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet
 • 13: Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • 17: Loon of salaris directeur-grootaandeelhouder van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • 18: Wachtgeld van een overheidsinstelling
 • 22: Uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • 23: Oorlogs- en verzetspensioenen
 • 24: Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • 81: Overige fictieve dienstbetrekkingen
 • 32: Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval
 • 33: Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW)
 • 34: Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • 36: Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)
 • 37: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • 38: Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wajong met Waz, WAO/IVA of WGA
 • 39: Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
 • 40: Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
 • 42: Uitkering in het kader van bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz)
 • 43: Uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen WWB)
 • 45: Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • 46: Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO