No-riskpolis

De no-riskpolis is een vangnetregeling voor werkgevers die werknemers met een ziekte of handicap in dienst nemen. Met een no-riskpolis loopt een werkgever geen risico als een werknemer ziek wordt. Een werknemer met een no-riskstatus heeft bij ziekte namelijk meteen recht op een Ziektewet-uitkering van UWV. De kosten hiervoor komen niet voor rekening van de werkgever en worden niet doorberekend in de gedifferentieerde premie Whk.

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De werknemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een no-riskstatus te krijgen. De no-riskpolis geldt in de volgende situaties:

– De werknemer staat bij indiensttreding in het doelgroepregister en is na 1 januari 2015 in dienst gekomen.

 • WIA-uitkering:

– De werknemer heeft aan het begin van zijn dienstverband een WIA-uitkering.

– De werknemer blijft bij dezelfde werkgever in dienst na de toekenning van een WIA-uitkering.

– De werknemer heeft een afwijzing gehad voor een WIA-uitkering. In afwijzingsbrief staat dat de no-riskpolis geldt in een nieuw dienstverband binnen vijf jaar na de afwijzing.

 • WAO-, of WAZ-uitkering:

– De werknemer heeft aan het begin van het dienstverband een WAO-, of WAZ-uitkering.

 • WW-uitkering:

– De werknemer kwam vanuit een WW-uitkering in dienst tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020. De werknemer moet dan ook geboren zijn voor 1 januari 1962 en de WW-uitkering langer dan 52 weken hebben ontvangen.

 • Wajong-uitkering:

– De werknemer heeft ooit een Wajong-uitkering gekregen of de werknemer had op grond van de Wajong hulp bij werk.

– De Wajong-aanvraag van de werknemer is afgewezen, omdat UWV niet kon vaststellen of de werknemer langdurig niet kon werken.

 • WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan:

– De werknemer werkte voorafgaand aan het dienstverband in een WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan. Ook als de werknemer nog een geldige WSW-indicatie heeft voorafgaand aan het dienstverband is er recht op een no-riskpolis.

 • Beschut werk:

– De werknemer werkt op een beschutte werkplek bij de gemeente vanuit de Participatiewet.

 • Scholingsbelemmeringen:

– De werknemer heeft scholingsbelemmeringen. Als de werknemer problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs door ziekte of handicap. De werknemer moet binnen vijf jaar na afloop van het onderwijs in dienst komen. In deze situatie moet de werknemer wel een no-riskverklaring aanvragen bij UWV.

 • Wet REA (overgangsrecht):

– De werknemer had een arbeidsbeperking op het moment dat Wet REA was afgeschaft (28 december 2005). Tevens was er binnen vijf jaar voorafgaand aan het dienstverband sprake van één sprake van de volgende situaties:

* De werknemer had recht op een WAO-, of WAZ-uitkering;

* De werknemer had recht op een voorziening uit de Wet REA;

* De werknemer werkte in een WSW-dienstverband;

* De werknemer valt door een beslissing van UWV buiten de WSW-doelgroep;

* UWV of de gemeente heeft volgens Wet REA een verklaring gegeven dat de werknemer moeite had met werken of het vinden van werk.

 • Structureel functionele beperking (overgangsrecht):

– De werknemer heeft een verklaring van UWV dat de werknemer een arbeidsbeperking door ziekte of handicap heeft. In deze situatie moet de werknemer voor 2015 in dienst zijn gekomen en de gemeente moet toen verantwoordelijk zijn geweest voor de re-integratie.

Er bestaan nog andere vangnetregelingen voor de Ziektewet. Deze gelden bij orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en voor werknemers die vallen onder de Compensatieregeling. 

Hoe werkt de no-riskpolis?

De werkgever hoeft voor het recht op een no-riskpolis geen aanvraag in te dienen. Echter, het is wel van belang dat de no-riskpolis gemeld wordt. In het geval een werknemer ziek wordt, moet de werkgever dit binnen zes weken melden aan UWV. Als de werknemer te laat bij UWV wordt ziek gemeld, dan volgt er een boete van maximaal €455,-. Bij ziekmelding geeft de werkgever bij UWV aan dat de no-riskpolis van toepassing is.

De werkgever betaalt, zolang er loondoorbetalingsplicht is, het loon door en UWV keert een Ziektewet-uitkering uit aan de werkgever. De Ziektewet-uitkering is in het eerste jaar van ziekte maximaal 100% van het dagloon en in het tweede jaar van ziekte maximaal 70% van het dagloon. De kosten hiervoor komen niet direct voor rekening van de werkgever en worden niet doorberekend in de gedifferentieerde premie Whk. De no-riskpolissen worden namelijk betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De werkgever is wel zelf verantwoordelijk voor de re-integratie en de eventuele bijkomende kosten.

Als de werkgever loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, dan houdt UWV hiermee rekening in de hoogte van de Ziektewet-uitkering.

In de meeste gevallen is de no-riskpolis vijf jaar na indiensttreding geldig. Als de werknemer ziek wordt na die vijf jaar is er geen recht meer op no-risk. In sommige gevallen, bijvoorbeeld een ernstige ziekte, kan UWV de periode van vijf jaar met nog eens vijf jaar verlengen. In een aantal situaties valt de werknemer voor een onbeperkte periode na aanvang van de nieuwe dienstbetrekking onder de dekking van de no-riskpolis wanneer hij opnieuw uitvalt wegens ziekte. Het gaat om de volgende situaties:

 • als de werknemer een Wajong-uitkering heeft/had;
 • als de werknemer een WSW-indicatie heeft;
 • als de werknemer beschut werkt;
 • als de werknemer onder de doelgroep banenafspraak valt en is opgenomen in het doelgroepregister.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn of die loondoorbetalingsplicht hebben, kunnen tot maximaal één jaar lang de Ziektewet-uitkering op grond van no-risk terugvorderen bij UWV. 

Na invoering van de Veegwet (1 januari 2022) is bepaald dat een no-riskpolis slechts tot één jaar na einde wachttijd kan worden gemeld. De gemiste no-riskpolis wordt hierna, middels de premie Whk, onnodig aan de werkgever doorbelast, omdat het niet altijd meer mogelijk is om met terugwerkende kracht deze van de schadelast te laten verwijderen. Het is voor werkgevers dus van belang de no-riskpolis tijdig te melden.

De uitvraag van de no-riskpolis

Door de werknemer te vragen naar diens situatie voorafgaand aan het dienstverband kun je als werkgever belangrijke informatie te weten komen omtrent een eventuele no-riskpolis. De werknemer hoeft de eerste twee maanden echter geen antwoord te geven of er een no-riskpolis van toepassing is. Na twee maanden is de werknemer wettelijk verplicht om te vertellen dat er een no-riskpolis geldt, maar de werknemer hoeft niet te vertellen waarom er een no-riskpolis geldt. In sommige gevallen zal de werknemer ook niet precies weten of er sprake is van een no-riskpolis.

SubAdvies is proactief in de uitvraag van werknemers en de opvraag van data. SubAdvies kan de uitvraag voor jouw organisatie uit handen nemen en aan de hand van data signaleren of er sprake is van no-risksituaties. Zo kan jouw organisatie de ziektekosten zo laag mogelijk houden.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO