Regres

Wanneer een werknemer door toedoen van een derde arbeidsongeschikt raakt, zijn er mogelijkheden voor de werkgever om de schade als gevolg daarvan op de dader en/of diens verzekeraar te verhalen. Dit noemen we regres.

Wanneer kan de werkgever regres claimen?

De vereiste voor een succesvolle regresclaim is dat de schade is ontstaan door schuld of onrechtmatig gedrag van een ander. Er moet een causaal verband zijn tussen de schade en de desbetreffende schuld of het desbetreffende onrechtmatige gedrag. Voor de werkgever is het handig om haar kansen op een succesvolle regresclaim goed in te schatten door te bepalen wat de kosten en baten gaan worden. Als de werkgever de kosten en baten tegen elkaar heeft afgewogen, dan kan een werkgever bepalen of de regresclaim de moeite waard is.

Vooral ongevallen die veroorzaakt zijn door bestuurders van motorrijtuigen zijn kansrijk voor een succesvolle regresclaim. Deze zijn namelijk verzekerd vanuit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Mocht de bestuurder van het voertuig dat het ongeval (mede-)veroorzaakt heeft niet bekend zijn, dan is er nog een mogelijkheid dat het Waarborgfonds de schade vergoedt. Hierdoor is de schade direct op de verzekeraar te verhalen, mocht de regresclaim binnen drie jaar gedaan worden. Ook de werkgever van een passagier kan regres claimen.

Als de werkgever bij UWV verzekerd is, dan is het van belang dat de werkgever bij UWV de regressituatie meldt. Als UWV namelijk geen regres claimt en dus de schade niet verhaalt op een derde, dan ziet de werkgever dit terug in de gedifferentieerde premie Whk. De werkgever kan dit bij de ziekmelding van de werknemer doorgeven.

De omvang van de schade berekenen

Om de omvang van de schade te berekenen heeft de werkgever medische gegevens nodig. Deze gegevens moeten bewijzen dat de geclaimde schade het gevolg is van het ongeval en dat de schade voortduurt over de periode waarover de werkgever regres claimt. Deze medische gegevens kan de werkgever opvragen bij de werknemer of de Arboarts. De te claimen schade bestaat dan uit het nettoloon van de werknemer, de kosten van de Arboarts en eventuele re-integratiekosten. 

Uitsluitingsgronden voor een regresclaim
  • Als de medewerker al volledig ziek was voor het ongeval is een regresclaim zinloos;
  • Als het ongeval plaatsvond tussen twee collega’s of tussen het slachtoffer en diens samenwonende partner of echtgenoot is er geen regresrecht;
  • Als het ongeval vijf jaar of langer geleden heeft plaatsgevonden is er ook geen regresrecht (de claim tegen de WAM-verzekeraar moet binnen drie jaar worden ingediend).
Causaliteit bepalen

Om te bepalen of er een causaal verband is tussen het ongeval en de opgelopen schade moet de werkgever rekening houden met het gedrag van beide partijen tijdens het ongeval. In het Burgerlijk Wetboek staat een vuistregel voor het bepalen van de schuldverdeling:

  • Ieders bijdrage aan het ontstaan van het ongeval;
  • Gecorrigeerd met de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of de andere omstandigheden van het ongeval.
Overmacht en vermoeden van schuld

In sommige situaties is er sprake van overmacht. In deze situaties is het ook belangrijk wie er schuldig is aan het defect. Bijvoorbeeld in het geval van een voertuigdefect is het belangrijk om te kijken wat het defect heeft veroorzaakt. Mocht het zijn ontstaan door gebrekkig onderhoud, dan is de eigenaar (WAM-verzekeraar) aansprakelijk en dus is er recht op regres. Als het defect is ontstaan door een productiefout, dan is er geen recht op regres.

Voor menselijke overmacht gelden de volgende regels:

  • Bij acuut onwel worden geldt dat dit alleen overmacht is als dit totaal onvoorzien is;
  • Bij een zelf veroorzaakt defect zoals dronkenschap is er sprake van schuld;
  • Bij het niet adequaat beschermen wordt er gekeken naar wat het effect van de bescherming zou zijn geweest. Als een auto bijvoorbeeld total loss is gereden en de bestuurder had geen gordel om, dan had het wel dragen van een gordel hoogstwaarschijnlijk weinig effect gehad.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO