Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Door een praktijk- of werkplaats aan te bieden, zullen leerlingen en studenten beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

Wanneer kan de werkgever praktijkleren aanvragen?

De werkgever vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding van een leerling of student aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar. Het maximale subsidiebedrag is €2700 per gerealiseerde praktijk- of werkplaats bij de totale 40 begeleidingswerken.

Er wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld en verdeeld over de onderwijscategorieën door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als er meer subsidie aangevraagd wordt dan beschikbaar is in een categorie, wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen. De looptijd waarbinnen je praktijkleren kan aanvragen, is tussen begin juni en midden september, na deze periode is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de subsidie. Voor de actuele deadline van de subsidieaanvraag kan je de website van de RVO raadplegen.

  • De opleiding moet een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-opleiding zijn die gericht is op een volledig diploma.
  • De opleiding moet opgenomen zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
  • Het leerwerkbedrijf moet in de periode van de begeleiding door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf. Indien dit niet het geval is, kan dit met terugwerkende kracht aangevraagd worden.
  • Het leerwerkbedrijf biedt minimaal 200 begeleide onderwijsuren aan per studiejaar en verzorgt minimaal 610 klokuren middels de beroepspraktijkvorming.
  • Er is een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst (POK) aanwezig, ondertekend door het erkend leerbedrijf, de onderwijsinstelling en de deelnemer. In deze overeenkomst staat in elk geval de aanvangst- en einddatum, de verdeling van de praktijkuren, de begeleiding van de student en de te behalen kwalificaties.
  • De vereiste administratie moet tot vijf jaar na ontvangst van de subsidie verstrekt kunnen worden bij een controle.

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wil je meer informatie over de verstrekking van de dienstverlening van SubAdvies? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO