Wajong-uitkering

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015) is een sociale voorziening in Nederland. Sociale voorzieningen zijn uitkeringen of andere vormen van ondersteuning die door de overheid, via belastingen, worden gefinancierd.

De Wajong is een voorziening voor personen die voor hun 18e of tijdens hun studie een ziekte of handicap hebben (opgelopen) waardoor zij niet meer kunnen werken. Deze mensen worden geholpen met onder andere een Wajong-uitkering.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een Wajong-uitkering?

Iemand komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als die persoon op het moment van zijn/haar achttiende verjaardag een ziekte of handicap heeft en als diegene, door die ziekte of een handicap niet meer kan werken. 

Iemand kan ook na de 18e verjaardag en voor de 30e verjaardag een ziekte of een handicap krijgen. Als diegene in het jaar voordat hij/zij de ziekte of handicap kreeg minimaal zes maanden een opleiding volgde, dan heeft die persoon ook recht op een Wajong-uitkering.

De Wajong-uitkering wordt stopgezet als:
  • De verzekerde weer kan werken en vijf jaar minstens 75% van het minimum(jeugd)loon verdiend heeft;
  • De verzekerde in het buitenland gaat wonen;
  • De verzekerde de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • De verzekerde langer dan een maand in detentie zit;
  • De verzekerde geen verblijfsvergunning meer heeft;
  • De verzekerde is overleden.
Wanneer welke Wajong-uitkering?

Er zijn drie vormen van de Wajong nog van toepassing. De oude Wajong, de Wajong 2010 en de huidige Wajong 2015. 

In de oude Wajong en de Wajong 2010 had iemand recht op een Wajong-uitkering als diegene alleen met hulp of begeleiding aan het werk kan of helemaal niet meer kan werken. Mocht die persoon met hulp nog werkzaamheden kunnen verrichten, dan helpt UWV met het zoeken en behouden van werk. 

Iemand kan sinds de Wajong 2015 alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als diegene nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft. Verder gelden voor alle drie de regelingen dezelfde rechten en plichten. 

Hoogte Wajong-uitkering 2022

Hoe hoog de uitkering is, ligt aan de situatie. Bijvoorbeeld of iemand arbeidsvermogen heeft of kan ontwikkelen en of diegene naast de uitkering inkomsten heeft uit werk. 

Als iemand nu en in de toekomst niet kan werken dan ontvangt diegene een Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. Als diegene wel arbeidsvermogen heeft, dan ontvangt die persoon een Wajong-uitkering van 70% van het minimumloon en 30% van het loon dat diegene verdient.

Voordelen voor de werkgever

Als een werkgever besluit iemand met Wajongstatus aan te nemen, dan zijn daar enkele voordelen aan verbonden, namelijk:

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO