Werkhervattingskas (Whk)

De Werkhervattingskas, of ‘Whk’, is de premie die een werkgever aan de belastingdienst moet betalen als vergoeding voor de Ziektewet– en WGA-uitkeringen, die twee jaar eerder door het UWV zijn betaald aan werknemers van de werkgever.

Jaarlijks stelt de Belastingdienst voor werkgevers een ‘gedifferentieerd premiepercentage Whk‘ voor het aankomende jaar vast. Tegen het einde van het jaar maakt de Belastingdienst deze cijfers bekend aan werkgevers via de ‘Beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas’.

Vanuit de Whk worden de uitkeringen van de Ziektewet en WGA gefinancierd. Als je medewerker langdurig ziek is, ben je als werkgever na de eerste twee jaar loondoorbetaling nog 10 jaar verantwoordelijk voor de uitkeringen. Als je geen eigenrisicodrager bent, ben je hiervoor verplicht verzekerd bij het UWV. De gedifferentieerde premie wordt voor de Whk elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vaststellen premiepercentages Whk 2022

De premiepercentages worden vastgesteld aan de hand van de premieplichtige loonsom van twee jaar daarvoor. Dus voor het jaar 2022 worden de percentages berekend met de informatie uit 2020. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende werkgeversgroottes waarbij verschillende premiepercentages gelden namelijk: kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Door een aantal wijzigingen in de premieloongrenzen en de sectorale premiepercentages voor de WGA- en ZW-premie, worden kleine werkgevers tegemoet gekomen en worden de lasten voor hen verlicht. Grote werkgevers gaan een hogere premie Whk afdragen.

Hoe voorkom je een verhoogde Whk premie?

Wanneer een werknemer ziek is, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen rondom de re-integratie van werknemers. Door het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter te volgen, kun je loonsancties en een verhoogde premie Whk voorkomen.

Belangrijk: controleer altijd de beschikking op juistheid

Het is zinvol om deze beschikking op juistheid te controleren. Uit onze controles is gebleken dat maar liefst 37% van alle Whk premies uit 2021 onjuist waren toegerekend. SubAdvies helpt je dat te voorkomen en eventueel te veel betaalde premie terug te vorderen. Neem contact op voor meer informatie.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO