WGA (WGA-uitkering)

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, oftewel de WGA, is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ook wel de WIA.

De WIA is een werknemersverzekering voor langdurig arbeidsongeschikten. De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Als een verzekerde twee jaar arbeidsongeschikt is, dan kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts van UWV bepalen, na 104 weken Ziektewet, door middel van een WIA-keuring of er recht is op een WIA-uitkering en zo ja, welke uitkering.

Verschillende soorten WGA-uitkering

Als uit de WIA-keuring blijkt dat de verzekerde tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en de verzekerde kan (in de toekomst) weer (meer) werken, dan heeft de verzekerde recht op een WGA-uitkering. De WGA-uitkering is weer opgesplitst in drie soorten uitkeringen, namelijk de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Om te bepalen welke soort WGA-uitkering van toepassing is, kijkt UWV eerst of de verzekerde in de 36 weken voor de eerste arbeidsongeschiktheidsdag minstens 26 weken heeft gewerkt. Mocht dit het geval zijn, dan heeft de verzekerde recht op een loongerelateerde uitkering. Net als bij de WW is de duur van deze uitkering afhankelijk van het arbeidsverleden. Des te langer de verzekerde heeft gewerkt, des te langer de verzekerde recht heeft op de loongerelateerde uitkering met een maximum van 24 maanden. De verzekerde verbruikt met deze uitkering het opgebouwde WW-recht.

Heeft de verzekerde geen recht op de loongerelateerde uitkering of heeft de verzekerde het recht op de loongerelateerde uitkering opgemaakt, dan volgt er een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Om te bepalen welke van de twee uitkeringen van toepassing is, kijkt UWV nu naar de verdiensten van de verzekerde. Verdient de verzekerde meer dan 50% van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde de loonaanvullingsuitkering. Verdient de verzekerde minder dan 50% van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde de vervolguitkering.

Hoe wordt een WGA-uitkering betaald?

Er zijn twee opties voor de uitbetaling van de WGA-uitkering. De eerste optie is dat UWV de uitkering aan de verzekerde uitbetaalt. UWV is in dit geval verantwoordelijk voor de re-integratie. De werkgever draagt hiervoor WGA-premie af. Dit is onderdeel van de gedifferentieerde premie Whk. De hoogte van de WGA-premie is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie, gebaseerd op de sector waarin het bedrijf actief is. Middelgrote werkgevers betalen een deels sectorale en deels individuele premie en grote werkgevers betalen een individuele premie, gebaseerd op de uitkeringslast van het bedrijf. WGA-uitkeringen worden maximaal tien jaar meegenomen in de WGA-premie.

De tweede optie is dat de werkgever zelf de WGA-uitkering voor de verzekerde betaalt. In dit geval is de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA. UWV brengt de kosten voor de uitkering in rekening bij de werkgever. Dit kan de werkgever doen door de uitkering zelf te betalen aan de verzekerde of door de uitkering aan UWV te betalen, waarop UWV de uitkering aan de verzekerde betaalt. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie en betaalt zelf de kosten hiervoor. Hierdoor heeft de werkgever meer controle op de re-integratie, dan wanneer de werkgever bij UWV is verzekerd. De werkgever is, na de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid, nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de WGA. Na tien jaar neemt UWV de kosten over van de werkgever.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO