WIA (wet)

WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is in 2005 de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) geworden.

De WIA is een werknemersverzekering voor langdurig arbeidsongeschikten. Als een verzekerde langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is, dan heeft diegene recht op een WIA-uitkering. Het bestaat uit een tweetal regelingen, namelijk de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 

Hoe werkt een WIA-keuring

Om te bepalen of een verzekerde recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja: welke uitkering, keurt UWV de verzekerde. Zo’n keuring bestaat uit een gesprek met een verzekeringsarts van UWV en uit een gesprek met een arbeidsdeskundige. Tenzij uit het gesprek met de verzekeringsarts blijkt dat de verzekerde nu en in de toekomst geen enkele benutbare mogelijkheid heeft om te werken. In dat geval heeft de verzekerde geen gesprek met de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige bepalen het arbeidsongeschiktheidspercentage. Aan de hand van dat percentage bepaalt UWV of er recht is en zo ja: op welke uitkering de verzekerde dan recht heeft.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als blijkt uit de WIA-keuring dat de verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft de verzekerde geen recht op een WIA-uitkering. 

Recht op een WGA-uitkering

Als blijkt uit de keuring dat de verzekerde tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, dan heeft de verzekerde recht op een WGA-uitkering. De WGA-uitkering is weer opgesplitst in drie soorten uitkering, namelijk de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. De kosten voor de WGA-uitkering komen voor de rekening van de werkgever. Of de werkgever betaalt een WGA-premie (onderdeel van de gedifferentieerde premie Whk) of de werkgever is eigenrisicodrager en draagt de kosten zelf. 

Recht op een IVA-uitkering

Als blijkt uit de WIA-keuring dat de verzekerde meer dan 80% arbeidsongeschikt is en geen kans meer heeft op herstel (duurzaam arbeidsongeschikt), dan heeft de verzekerde recht op een IVA-uitkering. De verzekerde is in dit geval volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De kosten voor IVA-uitkering worden betaald uit het Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) en komen hiermee dus niet voor rekening van de werkgever.

Aanvraag WIA-uitkering

De WIA-uitkering moet in week 93 van de ziekmelding, uiterlijk elf weken voor het einde van de wachttijd van 104 weken, worden aangevraagd. Bij de aanvraag moet het re-integratieverslag vanuit de Wet verbetering poortwachter worden aangeleverd. Wanneer het ruim voor het einde van de wachttijd (week 3 t/m week 68) duidelijk is dat het gaat om een IVA-situatie, dan kan de IVA ook vervroegd worden aangevraagd. De verzekerde moet dit zelf aanvragen en de aanvraag moet duidelijk onderbouwd zijn.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO